Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri kúpe tovaru ponúkaného na e-shope www.scoot.sk. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok (článok VIII.) a informácie o ochrane osobných údajov (článok X.).

I. Základné ustanovenia a definície pojmov

1. Internetový obchod / E-shop – sa rozumie webová aplikácia, obchod na internete, sídliaca na webovej adrese www.scoot.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom;

2. Dodávateľ / distribútor – osoba, od ktorej Predávajúci odoberá a nakupuje tovar;

3. Kupujúci – spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý kupuje tovar na E-shope www.scoot.sk;

4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami;

5. Predávajúci - je spoločnosť Scoot s.r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť SCOOT“), so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 610 781, DIČ: 2121094283, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140426/B, e-mail: info@scoot.sk, telefónne číslo: +421 917 091 765, prevádzkujúca internetový obchod www.scoot.sk, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Ide o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Predávajúci nie je platcom DPH;

6. Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;

7. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ktorú uzatvára predávajúci so spotrebiteľom;

8. Užívateľ – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva E-shop;

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Užívateľ si môže cez E-shop www.scoot.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA".

2. Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa daný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Užívateľ môže využiť bezplatnú registráciu na www.scoot.sk, pri ktorej je Užívateľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak Užívateľ uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Po registrácii bude každému Užívateľovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v E-shope identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého Užívateľa. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Užívateľ môže vytvoriť objednávku a uzatvoriť kúpnu zmluvu s Predávajúcim aj bez vytvorenia osobného konta. Rozsah údajov, ktoré v objednávke uvedie, je totožný ako v prípade vytvorenia osobného konta.

3. Stlačením tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ Užívateľ potvrdzuje, že má záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy a oboznámil sa a/alebo bol Predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru, o jeho celkovej cene, cene za dopravu a ostatných prípadných nákladoch, ako aj o tom, že túto zobrazenú výšku ceny je povinný Predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim, o dodacích podmienkach a lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar. Stlačenie tlačidla „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ sa považuje za návrh Užívateľa na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

4. Po obdržaní a zaevidovaní objednávky zašle Predávajúci na e-mail Kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky, súčasťou ktorého je zhrnutie objednaného tovaru, cena a dodacie informácie, obchodné podmienky viažuce sa k danej objednávke (obsahujúce informáciu o spracúvaní osobných údajov a reklamačný poriadok) a formulár na odstúpenie od zmluvy.

5. Kúpna zmluva vzniká až potvrdením Predávajúceho, a to prostredníctvom osobitného e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu Kupujúceho. Takáto zmluva sa uzatvára na dobu určitú (do doby riadneho splnenia záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho) a považuje za zmluvu uzatváranú na diaľku.

III. Dodacie lehoty

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v lehote uvedenej pri konkrétnom tovare v E-shope. Pokiaľ takáto lehota pri niektorom z tovarov uvedená nie je, tovar bude doručený Kupujúcemu najneskôr
(i) v lehote do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky pri tovare, ktorý je na sklade u Predávajúceho a
(ii) v lehote do 30 pracovných dní pri tovare, ktorý je na sklade u Dodávateľa/Distribútora tovaru.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú k dispozícii ani u Dodávateľa/Distribútora tovaru, môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom bude Kupujúci informovaný Predávajúcim prostredníctvom emailu.

3. V prípadoch ak dôjde k nepredvídanej skutočnosti na strane Dodávateľa/Distribútora tovaru alebo doručovateľa, môže byť dodacia lehota predĺžená, o čom je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena je uvedená pri každom tovare zobrazeného v E-shope v eurách a zahŕňa všetky náklady za daný tovar. Predávajúci nie je platcom DPH.

2. V prípade, ak Predávajúci poskytuje na tovar zľavy, tieto zľavy nie je možné navzájom kombinovať.

3. Kupujúci uhrádza platbu za tovar (spolu s prípadnými ďalšími nákladmi) prostredníctvom online platobnej brány GoPay (s možnosťou platby platobnou kartou, bankovými tlačidlami prípadne iným spôsobom, ktorý poskytuje GoPay), bankového prevodu alebo dobierkou. Za platbu prostredníctvom dobierky si môže Predávajúci účtovať poplatky, ktoré mu tým vzniknú a ktorých výška je uvedená v 2. kroku vytvárania objednávky s názvom „Platba a Doprava“. Ak Kupujúci zvolí dobierku ako spôsob úhrady za tovar, je povinný zaplatiť dohodnutú sumu pri preberaní tovaru.

4. Náklady na zaslanie tovaru Kupujúcemu sú uvedené v 2. kroku vytvárania objednávky s názvom „Platba a Doprava“. Pri hodnote objednávky nad 300 Eur hradí náklady za dopravu Predávajúci. V prípade, ak sa tovar nachádza na sklade u Predávajúceho, dopravu zabezpečuje zmluvný prepravca – kuriérska spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD). V prípade, ak sa tovar nachádza na sklade u Dodávateľa / Distribútora, dopravu zabezpečí doručovateľ tohto Dodávateľa / Distribútora.

5. Predávajúci zašle vždy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe, a to na e-mailovú adresu Kupujúceho zadanú pri danej objednávke.

V. Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na adrese uvedenej v objednávke.

2. Predávajúci odporúča, aby Kupujúci pri preberaní tovaru skontroloval fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Kupujúci má právo tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. O poškodení zásielky spíše Kupujúci s doručovateľom škodový zápis alebo iný zápis/protokol poskytnutý doručovateľom.

3. Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim.

4. Ak Kupujúci zvolí dobierku ako spôsob úhrady za tovar, je povinný zaplatiť dohodnutú sumu pri preberaní tovaru.

VI. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim - spotrebiteľom

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený v súlade s ustanoveniami § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa prvej vety. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci.

2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

3. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a zaobchádzať s ním len v minimálnom rozsahu, t.j. v rozsahu potrebnom na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (obdobne ako pri prehliadke tovaru v kamennom obchode). V opačnom prípade je Kupujúci zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru a zodpovedá tak za spôsobenú škodu.

4. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy tovar odoslať Predávajúcemu na adresu Scoot s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby ho ešte pred vrátením tovaru kontaktoval na reklamacie@scoot.sk a spoločne dohodli najbezpečnejší a najekonomickejší spôsob vrátenia tovaru. Vzhľadom na hodnotu, rozmery a váhu tovaru Predávajúci odporúča využiť pre vrátenie tovaru zmluvného prepravcu Predávajúceho – kuriérsku spoločnosť DPD.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

6. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje Kupujúceho o obdržaní oznámenia o odstúpení od zmluvy na kontaktný e-mail Kupujúceho.

7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa spolu s Predávajúcim nedohodnú inak.

8. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy s príslušným formulárom je možné nájsť na adrese: http://www.scoot.sk/poucenie-o-uplatneni-prava-na-odstupenie/. Formulár je možné sťiahnuť priamo tu.

10. Kupujúci v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VII. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho

1. Predávajúci je oprávnený objednávku zrušiť v prípade, ak bola v E-shope chybne uvedená cena (t.j. ak zobrazovaná výška tovaru zjavne nezodpovedá cene za takýto tovar) alebo v prípade, ak už tovar nie je dostupný.

2. Predávajúci má právo objednávku zrušiť len do momentu potvrdenia objednávky podľa článku II. ods. 5 týchto obchodných podmienok.

3. Oznámenie o zrušení zašle Predávajúci na e-mail Kupujúceho. Za zrušenie sa považuje aj informácia odoslaná Kupujúcemu o tom, že ním objednaný tovar nemožno dodať.

 

4. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť SCOOT bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

5. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu prijaté plnenie za zrušenú objednávku bez zbytočného odkladu.

VIII. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Ak nejde o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

3. Pokiaľ v dodaných záručných listoch nie je uvedená dlhšia doba, je záručná doba 24 mesiacov. Pri použitom tovare je záručná doba 12 mesiacov, ak nie je v záručnom liste uvedená dlhšia doba. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra.

5. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.

6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

7. Reklamovať (t.j. uplatniť práva zo zodpovednosti za vady) je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho.

8. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

11. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil. Ďalej sa zodpovednosť Predávajúceho za vadu tovaru nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním a pri tovare predávanom za nižšiu cenu (ak je cena nižšia práve z dôvodu výskytu danej vady). Predávajúci nezodpovedá za vady, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, v rozpore s poskytnutým návodom a pokynmi na používanie a starostlivosť.

12. V prípade uplatňovania reklamácie (t.j. uplatňovania práv zo zodpovednosti za vady) sa odporúča Kupujúcemu oznámiť elektronicky Predávajúcemu na adresu reklamacie@scoot.sk, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila, prípadne fotografie alebo video dokazujúce chybu. Na základe týchto informácií sa odporučí Kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť aj formulár uvedený na http://www.scoot.sk/Reklamacny_formular.pdf

13. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov e-mailu, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

14. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach zo zodpovednosti za vady; na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (opravou výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

15. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie podľa predchádzajúceho odseku sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia (lehota 30 dní sa uplatní v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

16. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

17. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

18. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku. Za vybavenie reklamácie sa považuje aj písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

20. Náklady na zaslanie tovaru (ak je potrebné tovar zaslať) v prípade uplatnenia reklamácie znáša Predávajúci.

21. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na spotrebiteľské zmluvy. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, vzťahujú sa naňho príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Lehota na vybavenie reklamácie môže byť predĺžená až na dobu 60 dní.

IX. Alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@scoot.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“).

2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú Kupujúci, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a Predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným v §12 zákona o ARS.

3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

X. Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje Užívateľov a Kupujúcich v súlade s platnými právnymi predpismi – najmä v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na účely plnenia kúpnej zmluvy spracúva spoločnosť SCOOT nasledovné osobné údaje dotknutých osôb (Kupujúcich): meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa na doručenie tovaru, meno a priezvisko osoby oprávnenej prevziať tovar. Tieto osobné údaje spracúva prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutých osôb.

Na marketingové účely spracúva spoločnosť SCOOT nasledovné osobné údaje osôb (Užívateľov a Kupujúcich): meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúva prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu (v prípade, ak ide o Kupujúcich) alebo na základe súhlasu dotknutých osôb (v prípade, ak ide o Užívateľov).

Predávajúci týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia informuje Kupujúcich (ďalej pre účely tohto článku aj ako "dotknutá osoba") o nasledovnom:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Scoot s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 610 781, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140426/B, e-mail: info@scoot.sk.

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby:
- zodpovednú osobu prevádzkovateľ nevymenoval;

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:
- účel plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – právny základ je zmluva (na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia),
- účel zasielania newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu Kupujúcim – právny základ je oprávnený záujem (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
- účel zasielania newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu Užívateľom – právny základ je súhlas (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia),

d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana:
- zasielanie newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu, ktoré majú za cieľ zvýšiť predajnosť tovarov;

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú:
- kuriérske (prepravné) spoločnosti,
- spoločnosť poskytujúca účtovné a daňové poradenstvo,
- spoločnosť poskytujúca webhostingové služby;

f) informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté:
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

g) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie:
Doba spracúvania osobných údajov je doba do uplynutia premlčacích práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, nie však kratšia ako doba, počas ktorej je Predávajúci povinný uchovávať dokumentáciu v zmysle platných účtovných a daňových predpisov (účtovné doklady sa musia uchovávať počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).
Pri osobných údajov, ktorých právnym základom je súhlas dotknutej osoby, je doba uchovávania platnosť poskytnutého súhlasu.

h) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov:

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom - Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)- Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom);

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania - Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo na vymazanie. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať - Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo namietať najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania- Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch uvedených v odseku vyššie v písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Rozhodnutia podľa odseku vyššie sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 Nariadenia (zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby), pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Nariadenia (výnimky zo spracúvania osobitných kategórii osobných údajov) nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

i) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas so spracúvaním osobných údajov) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) (výslovný súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním:

Tento súhlas môže byt odvolaný kedykoľvek oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu prevádzkovateľa resp. elektronicky na adresu info@scoot.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, ktorý ako dozorný orgán vybavuje sťažnosti podané dotknutou osobou alebo subjektom, organizáciou alebo združením a vyšetruje v primeranom rozsahu podstatu sťažnosti a informuje sťažovateľa o pokroku a výsledkoch vyšetrovania v primeranej lehote, najmä ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie alebo koordinácia s iným dozorným orgánom.

k) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov:

Poskytnutie osobných údajov Kupujúcich je potrebné na uzavretie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

V prípade poskytnutia súhlasu dotknutej osoby, ktorá nie je Kupujúcim, ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Bez poskytnutia osobných údajov nebude zaslaný newsletter, či iná priama forma marketingu.

l) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Profilovanie sa nevykonáva.

XI. Cookies

1. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú pri prehliadaní webovej stránky v prehliadači počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) Užívateľa. Vďaka týmto súborom sú dostupné niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad rýchlejšie prihlasovanie, predvyplnenie údajov pomocou už v minulosti poskytnutých informácií a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe.

2. Spoločnosť SCOOT týmto informuje Užívateľov, že spracúva súbory cookies pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom Užívateľov, analyzovanie používania webovej stránky, pre nevyhnutnú funkcionalitu webovej stránky a zapamätanie si užívateľských nastavení, s čím Užívateľ zotrvaním a prehliadaním internetového obchodu súhlasí.

3. Spoločnosť SCOOT spracúva súbory cookies Užívateľov k personalizácii obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Spoločnosť SCOOT zdieľa informácie o tom, ako Užívateľ používa E-shop so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

4. Používanie súborov cookies je možné nastaviť/vypnúť pomocou internetového prehliadača Užívateľa. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

XII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a príslušnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa (najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.).

2. V prípade, ak je kupujúci podnikateľom, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

3. Kupujúci vyhlasuje, že pred zaslaním objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, súčasťou ktorých je aj reklamačný poriadok, a súhlasí s ich obsahom.

4. V prípade, ak je niektoré z ustanovení týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

5. Kupujúci a Užívatelia majú právo obrátiť sa na spoločnosť SCOOT so svojimi podnetmi, žiadosťami a sťažnosťami na e-mailovú adresu info@scoot.sk alebo listom na adresu sídla spoločnosti. Spoločnosť SCOOT sa zaväzuje na ne odpovedať v čo možno najkratšom termíne na e-mailovú adresu (ak je uvedená), najneskôr do 30 dní. V prípadoch náročných na prešetrenie môže spoločnosť SCOOT predĺžiť lehotu na odpoveď o ďalších 30 dní, o čom Užívateľa upovedomí.

6. Spoločnosť SCOOT v súlade so zákonom o elektronickom obchode informuje, že jeho dozorným a kontrolným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.10.2019.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.