Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Scoot s.r.o., prevádzkujúca internetový obchod www.scoot.sk (ďalej len „E-shop“), so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 610 781, DIČ: 2121094283, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140426/B, e-mail: info@scoot.sk, telefónne číslo: +421 917 091 765 (ďalej len „Predávajúci“, „spoločnosť SCOOT“ alebo „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje osôb využívajúcich E-shop (ďalej len „Užívatelia“) a osobné údaje osôb kupujúcich tovar na E-shope (ďalej len „Kupujúci“) v súlade s platnými právnymi predpismi – najmä v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na účely plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim spracúva spoločnosť SCOOT nasledovné osobné údaje dotknutých osôb (Kupujúcich): meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa na doručenie tovaru, meno a priezvisko osoby oprávnenej prevziať tovar. Tieto osobné údaje spracúva prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutých osôb.

Na marketingové účely spracúva spoločnosť SCOOT nasledovné osobné údaje osôb (Užívateľov a Kupujúcich): meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto osobné údaje spracúva prevádzkovateľ bez súhlasu dotknutých osôb na základe oprávneného záujmu (v prípade, ak ide o Kupujúcich) alebo na základe súhlasu dotknutých osôb (v prípade, ak ide o Užívateľov).

Predávajúci týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia informuje Kupujúcich a Užívateľov (ďalej spoločne aj ako "dotknutá osoba") o nasledovnom:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Scoot s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52 610 781, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 140426/B, e-mail: info@scoot.sk.

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby:
- zodpovednú osobu prevádzkovateľ nevymenoval;

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:
- účel plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – právny základ je zmluva (na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia),
- účel zasielania newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu Kupujúcim – právny základ je oprávnený záujem (na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia),
- účel zasielania newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu Užívateľom – právny základ je súhlas (na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia);

d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana:
- zasielanie newsletterov alebo iných foriem priameho marketingu, ktoré majú za cieľ zvýšiť predajnosť tovarov;

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú:
- kuriérske (prepravné) spoločnosti,
- spoločnosť poskytujúca účtovné a daňové poradenstvo,
- spoločnosť poskytujúca webhostingové služby;

f) informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté:
Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do žiadnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

g) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie:
Doba spracúvania osobných údajov je doba do uplynutia premlčacích práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, nie však kratšia ako doba, počas ktorej je Predávajúci povinný uchovávať dokumentáciu v zmysle platných účtovných a daňových predpisov (účtovné doklady sa musia uchovávať počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

Pri osobných údajov, ktorých právnym základom je súhlas dotknutej osoby, je doba uchovávania platnosť poskytnutého súhlasu.

h) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov:
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom - Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“ )- Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania) a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia (právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom);

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Právo na obmedzenie spracúvania - Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia (najmä ak spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa alebo ide o spracúvanie na účely priameho marketingu vrátane profilovania), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania - Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov - Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo na vymazanie. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať - Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; alebo spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo namietať najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania- Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Predchádzajúca veta sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch uvedených v odseku vyššie v písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie. Rozhodnutia podľa odseku vyššie sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1 Nariadenia (zakazuje sa spracúvanie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby), pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) Nariadenia (výnimky zo spracúvania osobitných kategórii osobných údajov) nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

i) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) (súhlas so spracúvaním osobných údajov) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) (výslovný súhlas so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním:
Tento súhlas môže byt odvolaný kedykoľvek oznámením o odvolaní súhlasu zaslaným písomne na adresu prevádzkovateľa resp. elektronicky na adresu info@scoot.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na postup prevádzkovateľa a/alebo sprostredkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom: Hraničná 12 820 07 Bratislava 27, ktorý ako dozorný orgán vybavuje sťažnosti podané dotknutou osobou alebo subjektom, organizáciou alebo združením a vyšetruje v primeranom rozsahu podstatu sťažnosti a informuje sťažovateľa o pokroku a výsledkoch vyšetrovania v primeranej lehote, najmä ak je potrebné ďalšie vyšetrovanie alebo koordinácia s iným dozorným orgánom.

k) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov:

Poskytnutie osobných údajov Kupujúcich je potrebné na uzavretie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

V prípade poskytnutia súhlasu dotknutej osoby, ktorá nie je Kupujúcim, ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Bez poskytnutia osobných údajov nebude zaslaný newsletter, či iná priama forma marketingu.

l) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu:

Profilovanie sa nevykonáva.

Cookies

1. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú pri prehliadaní webovej stránky v prehliadači počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) Užívateľa. Vďaka týmto súborom sú dostupné niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad rýchlejšie prihlasovanie, predvyplnenie údajov pomocou už v minulosti poskytnutých informácií a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe.

2. Spoločnosť SCOOT týmto informuje Užívateľov, že spracúva súbory cookies pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom Užívateľov, analyzovanie používania webovej stránky, pre nevyhnutnú funkcionalitu webovej stránky a zapamätanie si užívateľských nastavení, s čím Užívateľ zotrvaním a prehliadaním internetového obchodu súhlasí.

3. Spoločnosť SCOOT spracúva súbory cookies Užívateľov k personalizácii obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Spoločnosť SCOOT zdieľa informácie o tom, ako Užívateľ používa E-shop so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

4. Používanie súborov cookies je možné nastaviť/vypnúť pomocou internetového prehliadača Užívateľa. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií tu.